Team

Leadership Team

Rajkamal Bajaj

Rajkamal Bajaj

Shivam Bajaj

Shivam Bajaj

Deals Team

Bhavik Jain

Deepesh Gupta

Rahul Shresth

Rishi Nagpal

Rohin Agarwal

Keshav Agarwal

Paras Salot

Siddhant Jain

Sree Hari

Support Team

Bharati Jose

Chhaya Patil

Pratiksha Bhosale

Shital Deshpande

Snehal Mahagaonkar

Anil Kokitkar