Team

Leadership Team

Rajkamal Bajaj

Rajkamal Bajaj

Deals Team

Bhavik Jain

Rohin Agarwal

Rahul Shresth

Rishi Nagpal

Keshav Agarwal

Mehul Dhorda

Paras Salot

Varsh Palrecha

Analiza Crasto

Abhishek Jain

Sarthak Chakrabarti

Abhishek Iyer

Aditya Jain

Atishay Jain

Aryan Mhaiskar

Support Team

Bharati Jose

Chhaya Patil

Shital Deshpande

Snehal Mahagaonkar

Devika Pawar

Neeta Varpe

Ajay Gaur

Supriya Tambe